Showing all 2 results

Kategóriák
Termék/lap 9 24 36

C.C.Total lefolyótisztító 1 liter

2 260 Ft +ÁFA
(2 870 Ft)
Megszünteti a zsír, olaj, fehérje-szennyeződések által okozott dugulást. Lefolyók karbantartására is használható, semlegesíti a nem kívánatos csatornaszagot. Adagolás duguláselhárításra: 3-5 dl.

Help Active Thermo lefolyótisztító

5 950 Ft +ÁFA
(7 557 Ft)
Használati utasítás A lefolyóba óvatosan, több kis adagban öntsön lefolyótisztítót. A szer akkor hat a legjobban, ha a víz és a THERMO mennyisége azonos. Szükség esetén a lefolyót a szer visszafolyása ellen zárja le fordított edénnyel. Legalább 5 percig hagyja hatni az anyagot. Ezt követően bő vízzel öblítse át a lefolyót. A szer vízbe való öntése után jelentős mennyiségű hő keletkezeik. Ezért a szert csak kis adagokban öntse a lefolyókba. Soha ne keverje más készítményekkel. A szer korrodáló anyagokat tartalmaz. Ezért ügyeljen arra, hogy króm, alumínium, cink, könnyűfém és szintetikus anyagokra ne cseppenjen rá. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor azonnal öblítse le bő vízzel. Az ún. aminoplaszt műanyagokat a THERMO oldja. Az egészségügyi berendezések dugulás-elhárításakor a bennük lévő vizet engedje le. Figyelmeztető H-mondat: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni! P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/…. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/ nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.